Deugdelijk Bestuur

Algemene Vergaderingen

 

Plaats en datum

 

De gewone algemene vergadering komt jaarlijks van rechtswege bijeen op de tweede dinsdag van mei om 14.30, op de maatschappelijke zetel of op enige andere in de oproepingen aangeduide plaats. Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als zulks geboden is in het belang van de vennootschap, en in het bijzonder voor alle onderwerpen die de statuten betreffen.

 

Oproepingen en stemmen

 

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders de veertiende dag voor de vergadering om vierentwintig uur hun aandelen in eigen naam laten inschrijven in het register van de aandelen op naam van de vennootschap en de vennootschap of de daartoe aangestelde persoon ten laatste op de zesde dag voor de datum van de vergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze wensen deel te nemen.

De aandeelhouders stemmen zelf of bij volmacht in de voorwaaden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De volmachten moeten ten laatste op de zesde dag voor de datum van de vergadering bij de vennootschap toekomen.

Een of meer aandeelhouders die samen ten minste drie procent van het kapitaal bezitten kunnen ook verzoeken om in de voorwaarden voorzien door het Wetboek van de Vennootschappen punten op de agenda te plaatsen van eender welke algemene vergadering en voorstellen voor beslissingen in te dienen betreffende de op te nemen of opgenomen agendapunten van een reeds bijeengeroepen vergadering.

Agenda

 

Op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering staan doorgaans de volgende punten:

  • het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het voorbije boekjaar (met inbegrip van de verklaring van inzake Deugdelijk Bestuur en Remuneratieverslag);
  • het verslag van de Commissaris over het voorbije boekjaar;
  • de goedkeuring van de jaarrekening en informatie over de geconsolideerde rekening;
  • de bepaling van het dividend voor het boekjaar;
  • de kwijting van de Bestuurders en de Commissaris voor het voorbije boekjaar;
  • de verkiezing van de Bestuurders en van de Commissaris (hernieuwingen of nieuwe benoemingen);
  • de bepaling van het aantal Bestuurders, van wie als onafhankelijk bestuurder geldt, en van de duur van hun mandaat;
  • het remuneratieverslag van de vennootschap;
  • de bepaling van de jaarlijkse bezoldigingen van de Commissaris voor de externe audit, voor de duur van zijn mandaat.

Documenten Algemene Vergaderingen 

Archieven