Beleggers

Vaak gestelde vragen en beheersdocumenten

 

Deze rubriek geeft een louter informatief beknopt antwoord op de meest voorkomende vragen van de Solvac aandeelhouders. Deze is geen juridisch advies en de onderneming kan er niet aansprakelijk voorgesteld worden. De antwoorden op de vragen zijn enkel gegeven vanuit het oogpunt van de belgische wetgeving.

Hoe moet ik een verandering van post of e-mail adres of van bankrekening nummer doorgeven?

Elke wijziging van post- of elektronische adres kan aan ons worden medegedeeld door middel van het bijgevoegde document (zie bijlage 1) en een copie recto-verso van de identiteitskaart. 

Elke wijziging van het bankrekeningnummer kan aan ons worden medegedeeld door middel van het bijgevoegde document (zie bijlage 2) samen met een bankidentiteitsverklaring (BIV) en een copie recto-verso van de identiteitskaart.

Deze documenten kunnen gescand worden en per email naar investor.relations@solvac.be of per post naar Solvac nv – Elyzeese Veldenstraat 43 – B-1050 Brussel verstuurd worden.

 

Hoe kan ik een nieuwe situatie van mijn rekening krijgen als ik aankopen van aandelen heb gedaan?

Neem telefonisch of schriftelijk contact (per e-mail) op met de Aandeelhoudersdienst om het rekeninguittreksel te verkrijgen.

Hoe kan ik een bewijs van dividenden krijgen voor de verklaring van mijn inkomsten?

Neem telefonisch of schriftelijk contact (per e-mail) op met de Aandeelhoudersdienst om de dividendafrekening met betrekking tot het boekjaar in kwestie.

Hoe kan je aandelen schenken?

Stuur een brief naar de Aandeelhoudersdienst met daarin de voorwaarden voor de overdracht buiten beurs van de aandelen (zie briefmodel in bijlage 3), en een verzending (gewaarmerkte copie) van de notariële akte van schenking, of het nu om een schenking van volledige of naakte eigendom van aandelen gaat (art. 7:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De bevestiging van de overdracht van de aandelen zal aan de betrokken partijen verstuurd worden.

 

Hoe het overlijden van een aandeelhouder te melden?

Breng de Aandeelhoudersdienst schriftelijk op de hoogte van de datum van het overlijden.

Geef de contactgegevens van de notaris die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Voeg een kopie van de erfrechtverklaring of attest van erfopvolging toe als deze al bestaat,  alsook de nauwkeurige overdrachtsinstructies, medeondertekend door alle rechthebbenden.

Als één van de erfgenamen buiten een lidstaat van de Europese Ekonomische Ruimte woont (d.w.z. buiten de Europese Unie, Lichtenstein, Ijsland of Noorwegen), voeg een door de notaris aangevraagd vrijgavecertificaat toe aan de belastingadministratie (bureau voor juridische beveiliging) van zodra de successierechten zijn betaald.

De notaris kan ook voor bovenstaande formaliteiten zorgen.

Wie zal aan de Algemene Vergadering deelnemen waanneer de aandelen gesplitst worden?

Artikel 9 van de statuten van de onderneming bepaalt dat slechts één aandeelhouder per aandeel wordt erkend. De mede-eigenaars moeten dus één van hen aanstellen als eigenaar van de aandelen tegenover Solvac, om hun rechten uit te oefenen en in het bijzonder het stemrecht.

Hetzelfde geldt bij vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht (zie ook vraag 6 hierover). Dit pleegt generlei inbreuk op de eigendom van dergelijke aandelen, die zullen ingeschreven blijven op naam van de onverdeeldheid of van de naakte eigenaar/vruchtgebruiker. De modelbrieven in bijlagen 4.1 en 4.2 moeten volledig ingevuld, en ondertekend door alle belanghebbenden, teruggestuurd worden naar de Aandeelhoudersdienst. Zonder dit kunnen de aandelen niet toegelaten worden op de algemene vergaderingen.

Hoe moet ik aandelen aankopen en verkopen op de beurs op Euronext Brussels ?

In geval van een aankoop op de beurs, moet de transactie uitgevoerd worden via een financiële tussenpersoon (kredietinstelling of beursvennootschap naar uw keuze).

Ook de verkoop van aandelen op de beurs moet uitgevoerd worden via de financiële tussenpersoon (kredietinstelling of beursvennootschap naar uw keuze). De aandeelhouder moet zijn aandeelhoudersnummer kennen om dit op de volmacht te vermelden zodat zijn rekening zal worden gedebiteerd met het aantal verkochte aandelen.

Uw financiële tussenpersoon kan ook rechtstreeks contact opnemen met KBC Securities die als “Marketmaker – Liquidity Provider” optreedt.

Wij voegen in bijlage 5 een model van aankoopvolmacht toe dat door de financiële tussenpersoon dient ingevuld te worden. De aankooporder wordt door deze financiële tussenpersoon op de beurs geplaatst en de aankoopvolmacht wordt rechtstreeks aan Euroclear Belgium doorgegeven (ebe.brs@euroclear.com). Euroclear zal de registratie van de aankoop bij de financiële tussenpersoon bevestigen.

Wij voegen in bijlage 6 een model van verkopervolmacht toe dat door de financiële tussenpersoon dient ingevuld te worden. De verkooporder wordt door deze financiële tussenpersoon op de beurs geplaatst en de verkoopvolmacht wordt rechtstreeks aan Euroclear Belgium doorgegeven (ebe.brs@euroclear.com). Euroclear is verantwoordelijk voor het bijhouden van het register. De financiële tussenpersoon die met de operatie belast is, moet vooraf bij Euroclear Belgium (telefoonnummer +32.2.337.59.00) nakijken of de overeenkomstige positie wel gedekt is. De verkoopende aandeelhouder kan ook een rekeninguittreksel indienen bij de financiële instelling die de transactie uitvoert.

Hoe kan ik verder als ik mijn aandelen of een deel van mijn aandelen aan een bank in onderpand wens te geven?

De Aandeelhoudersdienst kan u vooraf een uittreksel van de balans van uw positie in het register toesturen. Op basis van dit document zal de bank een pandovereenkomst voor de aandelen opstellen, waarvan u een kopie dient op te sturen naar de Aandeelhoudersdienst. Deze zal aan beide partijen de vermelding van pandrecht in het register bevestigen, en dit zal vermeld blijven tot de Aandeelhoudersdienst door de bank op de hoogte wordt gesteld van de opheffing van het pand.

Artikel 9 van de statuten van de onderneming bepaalt, dat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar ten opzichte van de onderneming, zoals dat ook geldt bij onverdeeldheid of vruchtgebruik / naakte eigendom.

Hoe kan ik U informeren dat ik financiële berichten van de vennootschap per e-mail wenst te ontvangen?

Door het invullen van het dokument “e-mailbericht” (bijlage 7), ga ik akkoord om alle financiële informatie per email te krijgen, dat wil zeggen: persberichten, dividenden afrekeningen, oproeping aan de Algemene vergaderingen van aandeelhouders.