Beleggers

Vaak gestelde vragen en beheersdocumenten

 

Deze rubriek geeft een louter informatief beknopt antwoord op de meest voorkomende vragen van de Solvac aandeelhouders. Deze is geen juridisch advies en de onderneming kan er niet aansprakelijk voorgesteld worden. De antwoorden op de vragen zijn enkel gegeven vanuit het oogpunt van de belgische wetgeving.

Hoe moet ik een verandering van post of e-mail adres of van bankrekening nummer doorgeven?

Een geschreven en ondertekende aanvraag moet per e-mail of per post (zie bijlage 1) naar Solvac verstuurd worden. Een recto-verso copie van de identiteitskaart moet toegvoegd worden wanneer het over een wijziging van een bankrekeningnummer gaat.

Hoe kan ik een nieuwe situatie van mijn rekening krijgen als ik aankopen van aandelen heb gedaan?

Neem telefonisch of schriftelijk contact (per e-mail) op met de Aandeelhoudersdienst om het rekeninguittreksel te verkrijgen.

Hoe kan ik een bewijs van dividenden krijgen voor de verklaring van mijn inkomsten?

Neem telefonisch of schriftelijk contact (per e-mail) op met de Aandeelhoudersdienst om de dividendafrekening met betrekking tot het boekjaar in kwestie.

Hoe kan je aandelen schenken?

Neem vooraf contact op met uw notaris, bankier of andere raadgever om de modaliteiten van de uit te voeren schenking te bepalen.

Stuur daarna naar de Aandeelhoudersdienst hetzij een volledige ingevulde aanvraag voor overdracht van de aandelen (zie briefmodel in bijlage 2), hetzij een kopie van de schenkingsakte opgesteld door een notaris.

De Aandeelhoudersdienst zal een bevestiging van de overdracht naar de persoon sturen die de aanvraag heeft ingediend.

Als de aanvraag van overdracht per gewone brief wordt gedaan, gelieve de volledige gegevens, het geboortedatum, het rijksregisternummer, adres en bankrekeningnummer van de begunstigde(n) door te geven.

Zelfs als het een vrijgevigheid is, is het aan te raden een een authentieke akte te maken.

Hoe het overlijden van een aandeelhouder te melden?

Breng de Aandeelhoudersdienst schriftelijk op de hoogte van de datum van het overlijden.

Geef de contactgegevens van de notaris die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Voeg een kopie van de erfrechtverklaring toe als zij al beschikbaar is alsook de nauwkeurige overdrachtsinstructies, medeondertekend door alle rechthebbenden.

Als één van de erfgenamen buiten een lidstaat van de Europese Unie woont, voeg een door de notaris aangevraagd vrijgavecertificaat toe aan het registratiekantoor van zodra de successierechten zijn betaald.

De notaris kan ook voor bovenstaande formaliteiten zorgen.

Wie zal aan de Algemene Vergadering deelnemen waanneer de aandelen gesplitst worden?

Artikel 9 van de statuten van de onderneming bepaalt dat slechts één aandeelhouder per aandeel wordt erkend. De mede-eigenaars moeten dus één van hen aanstellen als eigenaar van de aandelen tegenover Solvac, om hun rechten uit te oefenen en in het bijzonder het stemrecht.

Hetzelfde geldt bij vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht (zie ook vraag 6 hierover). Dit pleegt generlei inbreuk op de eigendom van dergelijke aandelen, die zullen ingeschreven blijven op naam van de onverdeeldheid of van de naakte eigenaar/vruchtgebruiker. De modelbrieven in bijlagen 3.1 en 3.2 moeten volledig ingevuld, en ondertekend door alle belanghebbenden, teruggestuurd worden naar de Aandeelhoudersdienst. Zonder dit kunnen de aandelen niet toegelaten worden op de algemene vergaderingen.

Hoe moet ik aandelen aankopen en verkopen?

In geval van een aankoop op de beurs, moet de transactie uitgevoerd worden via een financiële tussenpersoon (kredietinstelling of beursvennootschap naar uw keuze).

Ook de verkoop van aandelen op de beurs moet uitgevoerd worden via de financiële tussenpersoon (kredietinstelling of beursvennootschap naar uw keuze).

Uw financiële tussenpersoon kan ook rechtstreeks contact opnemen met KBC Securities die als “Marketmaker – Liquidity Provider” optreedt.

Wij voegen in bijlage 4 een model van aankoopvolmacht toe dat door de aandeelhouder of zijn bevoegde financiële tussenpersoon dient ingevuld te worden. Dit document moet ondertekend worden en onmiddelijk worden doorgeven aan Euroclear Belgium (ebe.brs@euroclear.com – Telefax 02/337 54 46). Euroclear zal de registratie van de aankoop bij de financiële tussenpersoon bevestigen.

Wij voegen in bijlage 5 een model van verkopervolmacht toe dat door de aandeelhouder of zijn bevoegde financiële tussenpersoon dient ingevuld te worden. Dit document moet ondertekend worden en onmiddelijk doorgegeven worden aan Euroclear Belgium (ebe.brs@euroclear.com). Euroclear is verantwoordelijk voor het bijhouden van het register. De financiële tussenpersoon die met de operatie belast is, moet vooraf bij Euroclear Belgium (telefoonnummer 02/337 58 31 – 02/337 58 32) nakijken of de overeenkomstige positie wel gedekt is.

Hoe kan ik verder als ik mijn aandelen of een deel van mijn aandelen aan een bank in onderpand wens te geven?

De Aandeelhoudersdienst kan u vooraf een uittreksel van de balans van uw positie in het register toesturen. Op basis van dit document zal de bank een pandovereenkomst voor de aandelen opstellen, waarvan u een kopie dient op te sturen naar de Aandeelhoudersdienst. Deze zal aan beide partijen de vermelding van pandrecht in het register bevestigen, en dit zal vermeld blijven tot de Aandeelhoudersdienst door de bank op de hoogte wordt gesteld van de opheffing van het pand.

Artikel 9 van de statuten van de onderneming bepaalt, dat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar ten opzichte van de onderneming, zoals dat ook geldt bij onverdeeldheid of vruchtgebruik / naakte eigendom.

Hoe kan ik U informeren dat ik financiële berichten van de vennootschap per e-mail wenst te ontvangen?

Door het invullen van het dokument “e-mailbericht” (bijlage 6), ga ik akkoord om alle financiële informatie per email te krijgen, dat wil zeggen: persberichten, dividenden afrekeningen, oproeping aan de Algemene vergaderingen van aandeelhouders.