Wie zijn wij ?

Solvay Solidarity Fund

 

In April 2020 heeft Solvay het Solidarity Fund opgericht om de werknemers van de groep en hun gezinnen te helpen die, omwille van de COVID-19 crisis, in een situatie van grote moeilijkheden of grote nood zouden bevinden waar zij geen andere vorm van steun voor hebben.

Dit fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting (https://www.kbs-frb.be/fr/) onder leiding van een directiecomité met gelijke vertegenwoordiging van de Stichting, Solvay en een derde partij (in de person van Christian Jourquin). Alle drie zijn verantwoordelijk voor de beslissing over de donaties van het fonds op basis van criteria in lijn met het statuut van de Koning Boudewijnstichting.

Solvac nam nederig maar significant deel aan dit initiatief. Onze bijdrage is het resultaat van onze langetermijnvisie en onze waarden. Het is ook een unieke kans om onze deelname aan Solvay een reële en betekenisvolle impact te geven binnen het Bedrijf.  Dit is een bron van trots die ons nog lang zal inspireren.

Het fonds heeft in 2020 al 1.600 gezinnen geholpen en richt zich nu ook op andere vormen van ontbering, zoals de nasleep van de overstromingen in Belgïe, Duitsland en China in 2021. 

De voortgangsrapporten hieronder geven U in detail de concretes interventies die in het veld worden uitgevoerd sinds de oprichting vn dit fonds. 

Hoe bij te dragen ?

 

U kunt nog steeds vrijgevig zijn door rechtstreeks een schenking aan de Koning Boudewijnstichting te doen via overschrijving:

IBAN Account : BE10 0000 0000 0404
Bic : BPOTBEB1
Postbank – Koloniënstraat (P28) – 1000 Brussel – Belgium
Gestructureerde mededeling : ***020/0750/00263***

 Vaak gestelde vragen

 

Het Solvay-project werd uitgebreid besproken binnen de Raad van Bestuur van Solvac, waaraan het persoonlijk door de CEO werd voorgelegd. Ze vertelde ons over haar sterke gehechtheid aan het succes van dit project. Het was daarom met volledige kennis van de feiten en unaniem dat de Raad het besluit nam om aan het Fonds bij te dragen.

1. Wat is het Solvay Solidarity Fund ?

Het Solvay Solidarity Fund heeft als belangrijkste doel de solidariteit aan te tonen van Solvay en zijn aandeelhouders met zijn werknemers, en diegenen die van hen afhankelijk zijn, die mogelijks moeilijkheden ondervinden als gevolg van de Covid-19-crisis, waar dan ook ter wereld. De begunstigden van het Fonds zijn de werknemers van Solvay wereldwijd

3. Wat is de status van het Solvay Solidarity Fund ?

Het fonds heeft de status van een liefdadigheidsstichting, beheerd door de Belgische Koning Boudewijnstichting (https://www.kbs-frb.be/nl/). Solvay heeft ervoor gekozen om met de KBF samen te werken omdat het onafhankelijk, pluralistisch en sterk internationaal verbonden is, terwijl het gevestigd is in Brussel (België).

 

5. Wie kan bijdragen aan het Solvay Solidarity Fund ?

Iedereen die dat wil, kan vrijwillig bijdragen aan het Fonds.

Het Fonds werd ingebracht door de bestuurders, de CEO en de leden van het Uitvoerend Comité van Solvay, alsook door de bestuurders en de Beheerder van Solvac.

Ten slotte kunnen ook alle aandeelhouders van Solvay en Solvac die vrijwillig en verantwoordelijk willen handelen, bijdragen aan het Fonds.

 

7. Als ik via Solvac aan het Fonds bijdraag, kan ik dan een fiscaal attest ontvangen ?

Ja, de Koning Boudewijnstichting stuurt U rechtstreeks een belastingattest voor elke bijdrage aan het Solvay Solidarity Fund (minimum 40 €) via Solvac.

 

9. Hoe groot zal de deelname van Solvac-aandeelhouders zijn ?

Het interimdividend voor de maand augustus zal 3,26 EUR bruto per aandeel bedragen. Dit bedrag zal formeel worden bevestigd aan het einde van de vergadering van de Raad van Bestuur van 30 juli 2020.

Om hun vrijheid om hun vermogen naar eigen goeddunken te gebruiken te respecteren, worden de aandeelhouders van Solvac uitgenodigd om te beslissen over het bedrag van het deel van het interimdividend dat ze aan het Solidariteitsfonds van Solvay willen overdragen. Daarvoor hebben ze drie mogelijkheden:

 • Bijdrage aan het Solvay Solidarity Fund ter waarde van 1,14 EUR bruto per aandeel uit het interimdividend van augustus;
 • Geen bijdrage aan het Solidariteitsfonds van Solvay;
 • Gedeeltelijke bijdrage aan het Solidariteitsfonds van Solvay voor een bedrag van 0,57 EUR bruto per aandeel uit het interimdividend van augustus. 

Dit individuele overleg moet elk van onze aandeelhouders in staat stellen zijn of haar keuze vrij uit te drukken, met respect voor zijn of haar persoonlijke ethiek. 

 

11. Waarom zou ik verplicht zijn dit fonds te steunen als ik andere initiatieven die dichter bij mij staan zou kunnen steunen?

Door onze steun te geven aan deze vrouwen en mannen wier werk rechtstreeks bijdraagt tot het dividend van Solvay, hebben we de kans om de verantwoordelijke en eensgezinde manier te illustreren waarop Solvac, gesteund door zijn aandeelhouders, zich altijd heeft geëngageerd om zijn missie te vervullen. Het is ook een unieke gelegenheid om onze deelname aan Solvay een reële en betekenisvolle impact te geven op het niveau van de onderneming. Dit is iets waar we nog lang trots op zullen zijn.

13. U zegt dat u het fonds steunt, maar u laat de keuze aan de Solvac-aandeelhouders. Is dat niet tegenstrijdig ?

Enerzijds is er de beslissing van de Raad om het initiatief van Solvay ten volle te steunen door 10 miljoen EUR bij te dragen, om de redenen die we eerder hebben uiteengezet. Anderzijds willen wij de vrijheid van onze aandeelhouders respecteren om te bepalen of zij op persoonlijke titel wensen bij te dragen aan het fonds, en daarom worden alle Solvac-aandeelhouders naar behoren gecontacteerd en ondervraagd.

 

15. Wat is de fiscale behandeling voor aandeelhouders die Belgische ingezetenen zijn als zij aan het fonds willen bijdragen ?

Verhoogde aftrekbaarheid van giften - Voor een natuurlijk persoon geeft de schenking aan de KBS recht op een belastingvermindering en geen aftrek. Om deze schenking van fiscaal belang te laten zijn, moet de persoon in kwestie (i) dus een wereldwijd belastbaar inkomen aangeven en (ii) in België belasting over deze inkomsten betalen.

Tijdens de "super kern" op 12 juni 2020 kondigde de federale regering nieuwe maatregelen aan voor de filantropische sector. Het deel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften bedraagt tot 20%. Bovendien wordt voor het jaar 2020 de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen aan 60% bevestigd.  De maatregel erkent het belang van de ondersteuning van verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het algemeen belang in deze crisisperiode. Deze maatregel werd uiteindelijk op 9 juli aangenomen.

Een voorbeeld van berekening is beschikbaar op aanvraag bij de Aandeelhoudersdienst van Solvac.

 

2. Wat biedt het Solvay Solidarity Fund ?

Concreet biedt het Fonds:

 • Wereldwijde individuele bijstand aan Solvay medewerkers of hun familieleden die ernstig zijn getroffen door de crisis en die in grote moeilijkheden of grote nood verkeren op het gebied van gezondheid, onderwijs van hun kinderen, werkloosheid, en op het gebied van de sociale en/of gezondheidsdekking wanneer deze is beperkt of weggevallen;
 • Ondersteuning van gezondheids- en maatschappelijke organisaties die voor deze personen zorgen;
 • Steun aan onderzoek en aan gezondheids- en sociale organisaties die betrokken zijn bij de COVID-19-crisis. Deze steun kan worden uitgebreid tot gelijkaardige of andere gezondheidscrises, indien de bijdragen aan het fonds dit toelaten. 

Het Fonds heeft een initiële looptijd van 3 jaar en kan, in overeenstemming tussen Solvay en de Koning Bouwdewijnstichting, worden verlengd.

4. Welke bestuursregels zijn van toepassing op het Solvay Solidarity Fund ?

Het fonds staat onder toezicht van een specifieke Raad bestaande uit vier niet-bezoldigde leden, die een mandaat van drie jaar hebben en worden gekozen uit:

 • Solvay NV. Hoewel er meerdere vertegenwoordigers mogen bijdragen aan het werk van de Raad, krijgt Solvay één stem,
 • één vertegenwoordiger van de Koning Boudewijnstichting (Dominique Allard)
 • één onafhankelijke gerenommeerde derde partij, gekozen door Solvay en de Stichting, deze comité  voorzitten (Christian Jourquin)
 • indien mogelijk, een vooraanstaande eresponsor, aangewezen door Solvay en de Stichting, om de wereldwijde zichtbaarheid en de impact van het Fonds verder te vergroten.

De Raad zal de acties van het Fonds oriënteren, beslissen over de belangrijkste subsidiabiliteitscriteria en de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan delegeren aan een Selectiecomité bestaande uit Solvay-medewerkers. Het selectiecomité neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het mandaat dat de Raad aan het comité heeft gedelegeerd.

De boekhouding en activiteiten van het Fonds zullen openbaar worden gemaakt. Dit zal de vorm aannemen van regelmatig toezicht door de raad van bestuur van Solvay NV, openbare informatiebrieven aan belanghebbenden over het gebruik en de impact van de bijdragen, evenals een onafhankelijke jaarlijkse audit van de financiële overzichten van het Fonds.

 

6. Hoe kan ik bijdragen aan het Fonds als ik aandeelhouder van Solvac ben ?

Het proces is eenvoudig en verloopt in twee stappen:

 • U hebt een brief of een e-mail ontvangen, of zal deze ontvangen, en een formulier dat Solvac machtigt om een deel van uw brutodividend rechtstreeks, in uw naam en voor uw rekening, aan de Koning Boudewijnstichting uit te keren ten voordele van het Fonds.
  • In dit geval komt het bedrag van de schenking overeen met 35 % van het eerste dividendvoorschot  en met 21 % van het voorziene jaarlijkse totaaldividend.

Het ingevulde en ondertekende formulier moet voor 3 augustus worden teruggestuurd naar investor.relations@solvac.be of per post naar Solvac nv - Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050 Brussel. Deze bijdrage wordt geleverd na aftrek van de toepasselijke roerende voorheffing, voor zover U niet in aanmerking komt voor een vrijstelling. Het is daarom belangrijk dat U controleert in hoeverre deze bijdrage kan profiteren van een belastingvoordeel in uw eigen land. Indien nodig zal de Koning Boudewijnstichting de nodige attesten afleveren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.kbs-frb.be/fr/.

 

 

 

 

 

 

8. Ik wil graag bijdragen aan het Fonds. Hoe doe je dat ?

We doen een beroep op ieders vrijgevigheid om bij te dragen aan het Solvay Solidarity Fund. Indien U uw bijdrage aan het Fonds wenst in te dienen, gelieve de onderstaande instructies te volgen (voor inwoners van België, Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Denemarken). Voor andere landen kunt u contact opnemen met de Aandeelhoudersdienst (investor.relations@solvac.be):

Via overschrijvingKoning BoudewijnStichting -  IBAN-rekening: BE10 0000 0000 0000 0404 - Bic : BPOTBEB1- PostBank, koloniënstraat (P28), 1000 Brussel -  Gestructureerde communicatie *** 020/0750/00263 ***                                                           

 

 

 

10. Is het niet de enige verantwoordelijkheid van Solvay om te voorzien in de behoeften van zijn werknemers ?

Het Fonds is bedoeld om Solvay-werknemers te helpen die moeilijkheden ondervinden waarvoor ze geen ander alternatief hebben. Het is geenszins de bedoeling om Solvay te ontslaan van de verantwoordelijkheden die inherent zijn aan zijn statuut als werkgever. 

De situatie die we nu meemaken is uitzonderlijk. Dat geldt ook voor de oprichting van dit solidariteitsfonds. En de bijdrage van Solvac ook. Tot deze inbreng is besloten, enerzijds vanwege de verantwoordelijkheid die inherent is aan de status van Solvac als referentieaandeelhouder, en anderzijds om het menselijk kapitaal van haar enige actief, en dus het niveau van het dividendrendement op de Solvac-aandelen, te behouden.

 

12. De beslissing van de Raad van Bestuur om het Solidariteitsfonds van Solvay te steunen en het Solvac-dividend te verlagen, brengt mij in een moeilijke situatie. Is het mogelijk zijn om niet bij te dragen aan het fonds ?

Wij begrijpen het belang van de Solvac-aandelen en het dividend voor bepaalde aandeelhouders ten volle. Met deze beslissing wil Solvac zijn rol als verantwoordelijke referentieaandeelhouder illustreren door de banden tussen zijn aandeelhouders en alle medewerkers en andere stakeholders van Solvay te versterken. 

De Raad van Bestuur van Solvac is zich echter volledig bewust van de verschillende profielen van de aandeelhouders van de onderneming en heeft er dan ook voor gezorgd dat de individuele situaties van elk van hen naar behoren in aanmerking worden genomen. De regeling voor het overleg met de aandeelhouders voorziet de mogelijkheid om niet bij te dragen aan het Solvay Solidarity Fund. 

 

 

 

14. Solvac kondigt aan dat het tot 10 miljoen EUR bijdraagt aan het Solvay Solidarity Fund : is er geen dubbele retrocessie voorzover de aandeelhouder van Solvac ermee instemt door zijn dividend ?

De inkomsten van Solvac bestaan ​​uitsluitend uit dividenden ontvangen van Solvay. Solvac heeft op 20 mei 2020 het volledige slotdividend van Solvay (boekjaar 2019) ontvangen. Op deze manier mag zij de keuze aan haar aandeelhouders overlaten en is er geen dubbele retrocessie.

Solvac heeft toegezegd voor een minimumbedrag van 10 miljoen EUR. Deze verbintenis is gebaseerd op de voorspelling dat een deel van de Solvac-aandeelhouders zal instemmen om bij te dragen aan het Solidarity Fund. Er is dus slechts één en één enkele bijdrage per aandeelhouder.

 

 

 

16. Wat is het resultaat van de bijdragen van Solvac-aandeelhouders ?

Wij zijn bijzonder verheugd U te kunnen meedelen dat ongeveer 3.300 aandeelhouders van Solvac – waaronder uzelf - zich bereid toonden om het Solvay Solidarity Fund te steunen. Samen levert U een significante bijdrage aan het Fonds, voor een bedrag van meer dan 7,3 miljoen euro vrij van voorheffing.

Wij danken U van harte voor uw persoonlijke bijdrage. Dit sluit aan bij de traditie van de groep Solvay, die vandaag zoals in het verleden een beweging van solidariteit ziet tussen aandeelhouders en personeelsleden.  Uw bijdrage is ook een prachtig teken van vertrouwen in de Groep Solvac-Solvay, in deze zeer moeilijke tijden voor U, voor de Groep, voor het personeel, voor ons allemaal.

Wij zullen U op de hoogte houden van de concrete acties die het Fonds zal ondernemen dankzij uw giften.