Vertrouwelijkheidsbeleid

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Solvac NV met maatschappelijke zetel te Elyzeese Veldenstraat, 43, 1050 Brussel, België (“Solvac”, “Wij”, “Ons/Onze”).

Wij verwerken of kunnen persoonsgegevens verwerken over (i) onze aandeelhouders en bestuurders, (ii) personen die met ons contact opnemen voor meer informatie over Solvac en (iii) personen die navigeren op onze website of deze gebruiken.

Deze verwerkingen van de persoonsgegevens worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Solvac. Dit vertrouwelijkheidsbeleid (het “Beleid”) licht u in over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als deze verwerkingen van de persoonsgegevens op u betrekking hebben, raden wij u aan dit beleid aandachtig te lezen.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer u aandelen op naam koopt van Solvac. Deze gegevens zijn uw naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum, rijksregisternummer, bankgegevens en elke andere informatie die u ons geeft over u. Deze persoonsgegevens kunnen rechtstreeks bij u of via een derde verzameld worden.

Wij verzamelen persoonsgegevens die op u betrekking hebben wanneer u een bestuurder wordt (of daarvoor) van onze vennootschap. Deze gegevens zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, rijksregisternummer, bankgegevens, professionele profiel of elke andere informatie die u ons geeft over u.

Wij verzamelen ook automatisch gegevens wanneer u navigeert op onze website dankzij het gebruik van cookies. De gegevens die wij verzamelen zijn echter beperkt en anoniem. Wij gebruiken ze om meer te weten te komen over het surfgedrag van de bezoekers op onze website. Wij verwijzen naar ons cookiebeleid voor meer informatie over de automatische verwerking van uw gegevens wanneer u op onze website navigeert.

Tot slot verzamelen wij persoonsgegevens die u ons stuurt wanneer u contact met ons opneemt, ongeacht of dit via het contactadres is dat u kunt terugvinden op onze website of op andere wijze. Deze gegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres bevatten, het doel van uw bericht en alle andere persoonsgegevens die u ons geeft in uw bericht.

 

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen om:

  • u de informatie te geven die u ons vraagt
  • u de informatie te geven die wij u moeten geven krachtens wettelijke of contractuele verplichtingen
  • elke andere verplichting na te leven die wij hebben naar aanleiding van een akkoord met u
  • elke andere wettelijke of reglementaire verplichting na te leven die op ons van toepassing is, waaronder onze verplichtingen inzake financiële en boekhoudkundige regelgevingen alsook onze verplichtingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld
  • het gebruik van deze website te beheren en te analyseren op basis van ons legitiem belang de website te handhaven en te verbeteren, en de veiligheid en integriteit ervan te waarborgen
  • onze onderneming te beheren en ze te beschermen tegen elke onwettelijke activiteit en wanpraktijk van welke aard ook, op basis van ons legitiem belang onze onderneming te beheren

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketing.

 

Toegang door derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met, noch verkocht, verhuurd of verspreid aan derden voor marketing.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met geselecteerde dienstverleners die diensten verlenen in onze naam, zoals betalingsverwerking en onderhoud en ontwikkeling van de website. Uw persoonsgegevens worden met hen gedeeld onder voorbehoud van akkoord, op voorwaarde dat ze deze informatie vertrouwelijk behandelen en ze gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met overheden of derden wanneer wij daartoe wettelijk of door de overheid verplicht zijn of als u een inbreuk of onwettelijke activiteit pleegt.

 

Periode waarin uw gegevens worden opgeslagen

Wij slaan desgevallend uw persoonsgegevens op tot na afloop van de wettelijk voorziene periode voor het bewaren van documenten met uw persoonsgegevens. Na die periode, of bij gebrek aan een wet die het bewaren van dergelijke documenten regelt, kunnen wij uw persoonsgegevens of een deel daarvan blijven opslaan zo lang als nodig en in de mate dat het nodig is in het kader van een van de hierboven beschreven doelstellingen.

 

Veiligheid

Solvac heeft de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen tegen verlies, misbruik, wijziging en/of vernietiging van de persoonsgegevens. Deze omvatten de installatie van een firewall om niet-toegelaten toegang tot onze systemen te voorkomen, het gebruik van beveiligde servers alsook de garantie dat de persoonsgegevens worden opgeslagen in fysiek beveiligde ruimtes. Uw persoonsgegevens worden in alle vertrouwelijkheid verwerkt. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor een beveiligde overdracht van uw informatie tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid, noch de veiligheid garanderen, van de informatie die ons via het internet wordt doorgegeven. Wanneer wij een inbreuk vaststellen op de veiligheid die een niet-toegelaten toegang met zich brengt tot uw persoonsgegevens, zullen wij trachten u te informeren overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Toegang, correctie en schrapping

U hebt een recht tot toegang, rechtzetting, beperking van of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook een recht op gegevensportabiliteit, volgens en onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u met ons contact opnemen op het e-mailadres secretariat.general@solvac.be.

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Solvac of meer informatie wenst over deze verwerking, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres secretariat.general@solvac.be.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie.